GURUVAYUR LODGES

                               GURUVAYUR LODGES 
                                                      ( * Kalyanamandapam , # Hotel)

 1.Akshaya-varier samajam               -   0487 2550407 middle
 2.Aradhana Tourist Home                 -   0487 2556477 middle     (*)
 3.Archana Lodge                                -   0487 2556643 middle
 4.Arunodhayam                                  -   0487 2556301 high 
 5.Attore Lodge                                   -   0487 2555132 middle
 6.Babu Lodge                                     -   0487 2556439 middle
 7.Bhasuri Inn                                      -   0487 2558855 star     (*) 
 8.Brahmaputhra Tourist Home          -   0487 2558489 middle
 9.Govind Regency                              -   0487 2558700 high
10.Govind Tourist Home                     -   0487 2555533 middle
11.Hariprasadam                                 -   0487 2552510,2552669 middle (*)
12.Hotel Amrutha                                -   0487 2556383 middle
13.Hotel Ayodhya                                -   0487 2556226 high
14.Hotel Devaragam                           -   0487 255         high     (# , *)
15.Hotel Elite                                       -   0487 2556215 high     (# , *)
16.Hotel Gokulam Sabari                    -   0487 2560148 high     (# , *)
17.Hotel Sopanam                                -   0487 2555244 star     (# , *)
18.Hrishikesham Tourist Home          -    0487 2556750 middle
19.Indian Tourist Home                       -   0487 2556455 middle
20.Jyothi Tourist Home                       -   0487 255         middle
21.Jayasree Lodge                               -   0487 2554080 middle
22.Kairali Tourist Home                      -   0487 2556102 middle
23.Kannoos Residency                        -   0487 255         high
24.Kaveri Tourist Home                      -   0487 2552273 middle
25.Krishna Inn                                      -   0487 2550777 star      (*)
26.Maharaja Tourist Home                  -   0487 2556369 middle
27.Malashyain Tower                           -   0487 2554178 middle
28.Mayoora                                           -   0487 255         high     (*)
29.Murali Lodge                                   -   0487 2556363 middle
30.Namaskar                                         -   0487 2556175 middle
31.Nenmini Lodge                                 -   0487 2556275 middle
32.Nenmini Tourist Home                    -   0487 2556327 middle
33.Nunu Towers                                    -   0487 2553298 middle
34.Poornima Tourist Home                  -   0487 2556690 middle
35.Prarthana Inn                                   -   0487 2557755 middle
36.Radhika Tourist Home                    -   0487 2554087 middle
37.Ramakrishna                                    -   0487 255         middle     (#)
38.Remanika Regency                         -   0487 2555647 middle
39.Rohini Tourist Home                       -   0487 2555190 middle     (*)
40.Rugmini Kallyana Mandapam        -   0487 2556387 middle     (*)
41.Rugmini Regency                            -   0487 2551873 star          (*)
42.Rvees Regency                               -   0487 2552222 middle
43.Sagar Tourist Home                        -   0487 2556615 middle     (*)
44.Sreechakra                                       -   0487 2554490 middle
45.Sreeja Tourist Home                       -   0487 3257588 middle
46.Sreehari Tourist Home                    -   0487 2556837 middle
47.Sreekripa Tourist Home                  -   0487 2552415 middle
48.Sreekrishna Bhavan                        -   0487 2556421 middle     (*)
49.Sreenarayana Tourist Home           -   0487 2555159 middle
50.Sreepadam Tourist Home               -   0487 2556721 middle
51.Srivihar Tourist Home                    -   0487 2557215 middle
52.Sunrise Tourist Home                     -   0487 2555783 high
53.Thulaseedhalam Tourist Home      -   0487 2554019 middle     (*)
54.Usha Lodge                                      -   0487 2556247 middle
55.Vanamala Kusumam                       -   0487 2556702 star        (* , #)
56.Vasudeve Inn                                   -   0487 2562260 middle
57.Venkiteswara Lodge                       -   0487 2555235 middle
58.Vismaya Tower                                -   0487 2556153 middle
59.Vrindavan Tourist Home                 -   0487 2557046 middle
60.Vysakh International                       -   0487 2556188 star        (#)